Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Νεμέας

O Δήμος Νεμέας ανακοινώνει ότι πρόκειται να πληρωθεί μία θέση Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Δείτε την Ανακοίνωση του Δήμου Νεμέας:


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α.07- 06-2θΐ0), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »,περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ....

Τις Υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου για τον τομέα Δημόσιας Διοίκησης, δημόσιας πολιτικής και οργανικής λειτουργίας του Δήμου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτο πολιτικών επιστημών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες πολιτικές και επιπλέον προσόν την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας επιπέδου proficiency.

Επιπλέον, απαιτείται η γνώση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ επιθυμητή είναι η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Αντικείμενο εργασίας του υποψηφίου αποτελεί η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ Α., την εφαρμογή και τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, την οργανική λειτουργία του Δήμου και της ανταπόκρισής του στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το συμβουλευτικό έργο του απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 ( άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

-  Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)

-   Να είναι υγιείς ( άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

-  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)

-  Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 35τ84/2007).

-  Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ( άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)

Β). Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω στο αντικείμενο του έργου. Γ). άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

Δ). Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων ( iii) και υπηρεσιών διαδικτύου .

Ε).Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του

οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Γ ια δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση ( παρ.4 άρθρο 163 Ν.3584/2007), που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη , διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι « πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11 έως και 17)», υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: α) έλαβε γνώση των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρ. 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού και β) τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή , καθώς και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, δηλαδή από Τρίτη 03-07-2018 μέχρι και την Δευτέρα 09/07/2018    , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος

Νεμέας, Λεωφ. Παπακ/νου 39β, Τ.Κ. 20 500,Νεμέα Ν. Κορινθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο προσωπικού, υπόψη κας Παπαλαμπροπούλου Δήμητρας ( τηλ. Επικοινωνίας: 2746360115, ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία(1) τοπική εφημερίδα του Νομού , να γίνει ανάρτησή της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας και να αναρτηθεί στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Σχόλια