Νεμέα: Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογής νέου γραμματέα

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώτο θέμα ήταν ''Περί αποδοχής παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογής νέου γραμματέα για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα έως 31-8- 2019''
Το σώμα αφού άκουσε τον πρόεδρο:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Σκάζα Σωτηρίου του Γεωργίου από γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου .

Ο κ. Σκάζας ευχαρίστησε σε δήλωσή του το προεδρείο καθώς και όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την άριστη συνεργασία.

Στη Συνέχεια, αφού το Σώμα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Γραμματέα
Ομόφωνα, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι θα προταθεί ο Γραμματέας από την
παράταξη της πλειοψηφίας, 

Υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Καραμήτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή
του νέου γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγεί με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον πρόεδρο
δεκατέσσερις (14) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο γραμματέα κ.
Καραμήτσο Γεώργιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον κ.πρόεδρο
ότι εκλέχθηκε στη θέση του παραιτηθέντος Γραμματέα για το εναπομένον χρονικό διάστημα ( 13-3-2018 – 31-8-2019) Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Καραμήτσος Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

Σχόλια