Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, περιόδου 2013-14

                       
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ     25-10-2013

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5509/123907/11-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, οι κάτοχοι
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους
προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της
εκμετάλλευσής τους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που...

υποβάλλουν.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από ένα
(1) στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε
πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής
τους (υποβολή δήλωσης παραγωγής).
6εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι
αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο
της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς
οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον
αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και
δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής
καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλεται μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω,
αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και
μετατροπής αμπελώνων, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την
τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής διευκρινίζονται τα παρακάτω:
• Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και στη στήλη Ψηφιακές
Υπηρεσίες, εμφανίζεται η επιλογή «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών
προϊόντων».
• Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές
Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό.
• Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές
Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.
• Οι δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ 6/νσεις Οικονομίας
προβαίνουν σε οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής των παραγωγών
που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους εντός δύο εργασίμων ημερών μετά
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15 Νοεμβρίου) μέσω της ψηφιακής
εφαρμογής.
• Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει
και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των
υποβληθέντων .

Σχόλια