Πρόσληψη δέκα έξη ατόμων στο Μουσείο Αρχαίας Νεμέας

Συνολικά 44 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο του Νομού Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

39 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΕΦΑ Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007, απευθύνοντάς την στην γραμματεία της υπηρεσίας υπόψη κας Ιατράκη Μαριάννας από 09-13.00 (τηλ. επικοινωνίας: 27410-32630). Υποβολή αιτήσεων από 2-4-2018 έως 11-4-2018.  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια