Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού
Καταστήματος στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 21η  Μαρτίου 2017 Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1. Περί: ΄Eγκρισης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 δυνάμει της αριθμ.πρωτ.88849/15-3-2017 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  (1η αναμόρφωση)
2. Περί: ΄Eγκρισης  υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 όσον αφορά τις ομάδες Ι & ΙΙ  σύμφωνα με το  άρθρο  6 της αριθμ. οικ. 23976/16 (ΦΕΚ 2311 Β/26-7-16): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης   (2η αναμόρφωση)
3. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για τακτοποίηση  χρηματικού υπολοίπου   (3η αναμόρφωση)
4. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για κωδικοποίηση οφειλών (4η αναμόρφωση)
5. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του   Ν.Π.Δ.Δ.   Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας   «Δανιήλ Παμπούκης ».
6. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του   Ν.Π.Δ.Δ.   Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος «Πρατίνας»
7. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική   Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»
8. Περί: Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας»
9. Περί Έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου  25ης Μαρτίου 1821
10. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αρχ. Κλεωνών» αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.
11. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» προϋπολογισμού 74.000,00€
12. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 35.000,00€
13. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 74.000,00€
14. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00€
15. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 64.000,00€
16. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή φωτοτυπικών Δήμου» προϋπολογισμού 12.500,00€ 
17. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών δημοτικού συμβουλίου Νεμέας» προϋπολογισμού 10.000,00€  
18. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσιο Release Δήμου» προϋπολογισμού 12.350,00€ 
19. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση software» προϋπολογισμού 12.350,00€ 
20. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου » προϋπολογισμού 2.500,00€ 
21. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Επισκευή φωτισμού Δήμου Νεμέας» προϋπολογισμού 10.000,00€ 
22. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού  » προϋπολογισμού 8.000,00€ 
23. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων υλικών συσκευασίας  Δ.Νεμέας» προϋπολογισμού 24.800,00€ 
24. Περί: Έγκρισης ή μη  έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 
25. Περί: Έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ –ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ»  προϋπολογισμού 17.360,00€ 
26.   Περί:  έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου»  αναδόχου ΤΣΗΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
27. Περί Έγκρισης της μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.145 
28. Περί έγκρισης σύνταξης πράξης αναλογισμού μεταξύ ΟΤ 128&ΟΤ 119,118,117
29. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 14/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2017 (1η αναμόρφωση)
30. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 15/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση    αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για τακτοποίηση ταμιακού υπολοίπου  (2η αναμόρφωση
31. Περί: Έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στη σύσταση  Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
32. Συζήτηση   επί αίτησης  του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για έκδοση Παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
                                                                                           
                                           ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

Σχόλια